Hoffsveien 50

1/

  • Periode: 2019-
  • Status: Pågående
  • Type: Plan, detaljregulering
  • Sted: Smestad, Oslo
  • Formål: Bolig, påbygg til eksisterende bygg
  • Størrelse: Eksisterende 4300 m², påbygg 1300 m² BRA
  • Oppdragsgiver: Smestad Boligstiftelse
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter

Smestad Boligstiftelse har som formål å gi leietagere med begrensede økonomiske ressurser et tilbud i boligmarkedet. Hoffsveien 50 er et boligbygg for utleie i 4 etasjer, med 80 leiligheter, oppført i 1994. Planforslaget innebærer at det legges til rette for et påbygg i én etasje med 20 leiligheter. Planforslaget ligger til behandling i Oslo kommune.

Revitalisering, gjenbruk og videreutvikling av eksisterende bebyggelse vil spille en større rolle i byutvikling framover, og prosjektet i Hoffsveien 50 er et skritt i denne retningen. Påbygget utnytter eksisterende konstruksjon og teknisk infrastruktur. Ved at antall bilplasser reduseres, kan kjellerareal frigjøres til sykkelparkering, rom for stell av sykler og boder, og parkeringsplasser på terreng omdisponeres til grøntområde for opphold og overvannshåndtering. I tillegg forbedres tilgjengeligheten med ny heis. Bokvalitet heves også med en ny stor felles takterrasse samt gjennom omdisponering av arealer i 1. etasje til felleslokale. Utbyggingen medfører ikke terrenginngrep eller tunge anleggsarbeider og masseforflytninger. Dermed blir anleggstrafikken vesentlig mindre enn ved vanlig utbygging. Sikring av gangforbindelser mellom Husebyveien og turveien langs Makrellbekken inngår også i planen.

Dagens bebyggelse har fasade i rød og gul tegl. Tilbygget foreslås gitt en avvikende utforming med fasade i trepanel eller platemateriale i lyse og varme fargetoner.