Fredriksten Festning

1/

  • Prosjektering
  • Type: Plan
  • Sted: Sentrum, Halden
  • Størrelse: ca. 620 daa
  • Oppdragsgiver: Nasjonale Festningsverk

Planen skal legge til rette for vern av kulturminnene innen festningsområdet samt fastlegge rammer for framtidig bruk og utvikling av området. Store deler av området og de fleste bygninger er fredet. Kulturminnevernet vil primært være sikret gjennom fredningen, slik at reguleringsplanen vil ha større fokus på framtidig bruk.

I foreliggende forslag foreslås størstedelen av planområdet båndlagt for bevaring. Mer enn 2⁄3 er avsatt til friområder. Det er også avsatt naturvernområder for å ivareta spesielle biotoper. For enkelte funksjoner foreslås det lagt til rette for en viss utbygging innenfor stramme rammer.

Konsekvensene av planforslaget vil først og fremst være at planen bidrar til å avklare rammer for framtidig bruk av Festningen samtidig som kulturminnevernet ivaretas, og at festningsområdet sikres som et åpent aktivitetsområde for Halden by.