Varsel om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 14 i Oslo

11. juni 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

JM Norge ønsker å omregulere Aslakveien 14 fra industri til boligformål. Det tas sikte på å oppføre leilighetsbygg i 4-9 etasjer med anslagsvis 240 boliger. Innpassing av barnehage samt innslag av lokaler for næring og lokale behov vil bli vurdert. Mot Mærradalen vil det bli avsatt en buffersone mellom ny bebyggelse og naturområdene. Aslakveien med fortau skal beholdes som i dag, men det skal vurderes endret utforming av kryss med Ostadalsveien.

Spor Arkitekter er fagkyndig rådgiver.

Kartet viser foreløpig planavgrensing. Du kan se mer om saken på saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202005592.

Innspill til planarbeidet kan du sende til Spor Arkitekter v/ Amund Vik, Postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo, e-post: spor@spor.no, innen 10.august 2020.

Spørsmål kan også rettes til JM Norge v/ Ellen Kathrine Fagerslett, tel: 990 22 706, e-post: ellen.fagerslett@jm.no