Mortensrud [Felt 16]

1/

  • Type: Plan, detaljregulering
  • Sted: Mortensrud, Oslo
  • Formål: Bolig, næring, torg, friområde, infrastruktur
  • Størrelse: 72 daa
  • Antall boenheter: ca. 690 boliger
  • Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem
  • Illustrasjon: Spor Arkitekter, Blår

Mortensrud er i kommuneplanen utpekt som utviklingsområde, blant annet på grunn av god kollektivdekning. Utarbeidet plangrep er basert på en tredeling av området i tråd med Planprogram for Mortensrud:

- Bymessig kvartalsstruktur inkl. høyhus og med torg og næring/bevertning mot sentrumsområdet på Mortensrud og Mortensrudveien som skal ombygges til gate.

- Tett-lav bebyggelse med variert boligtypologi og gode fellesskapsløsninger.

- Rygg av blokkbebyggelse mot E6, som skjermer for støy og sikrer gode utearealer.

Områdets to grønne koller bevares og integreres i boligfeltene. I tillegg omfatter planen utearealer for barnehage og bevaring av friområder med viltkorridor. Eksisterende vei legges om gjennom boligfeltet og det opparbeides gågate, turvei og gangveier gjennom området. Parkering legges under terreng.