Jarlsborgveien 2

1/

  • Periode: 2014-2018
  • Type: Plan, detaljregulering
  • Sted: Hoff, Oslo
  • Størrelse: Planområdet 11 000 m2, 320 m2 BRA over terreng, 500 m2 BRA under terreng
  • Oppdragsgiver: Selvaag Gruppen AS
  • Illustrasjoner: Snøhetta

Planforslaget omfatter omregulering av eiendommen Jarlsborgveien 2 (Kikkut) og tilpasning til Bjarne Melgaards kunstprosjekt “A house to die in”. Reguleringen utvikles i samarbeid med Snøhetta. Deler av planområdet ligger innenfor gjeldende fredning av Ekely – Edvard Munchs atelier og kunstnerkolonien rundt. Tomten har tidligere vært bebygget med en stor sveitservilla. Det planlagte prosjektet ligger delvis på de gamle hustuftene og utenfor fredningslinjen

Forslaget forholder seg mer til eiendommens særegenhet med karakteristisk kolle, vegetasjon og det store landskapsrommet enn omkringliggende nabobebyggelse. Den nye kunstnerboligen er en installasjon som representerer dagens arkitektoniske og kunstneriske uttrykk. Det vil være et tilskudd til kunstnerkolonien på Ekely og Munchs atelier. Planforslaget er utformet i tråd med fredningens formål som er å ivareta områdets karakter og naturlige landskapsrom. Planen foreslår et bytte av noe areal mellom friområde og byggeområde for bolig. Avgrensingene er bedre tilpasset grensen for naturtypelokaliteten, rik edelløvskog kategori A svært viktig, enn i gjeldende regulering. Friområdet økes med ca 700 m2. Hensynssone bevaring naturmiljø sikrer vegetasjon innenfor friområdet og deler av boligområdet. Allmennheten har tilgang til fri ferdsel innenfor hele planområdet, også over areal regulert til bolig.

Planforslaget er ikke realisert.