Tunkvartalet

1/

  • Status: Beboere flyttet inn sommer 2021
  • Type: Bolig
  • Sted: Skårer Syd, Lørenskog
  • Størrelse: 29 000 m² BRA, BT1: 8440 m² BRA
  • Oppdragsgiver: Tunveien Eiendom AS | USBL | PEAB
  • Entreprenør: PEAB
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter
  • Les mer om Tunkvartalet

Tunkvartalet er utformet med utgangspunkt i gjeldende regulering for Skårer Syd, som danner avslutningen av sentrumsutbyggingen på Lørenskog. Planen er organisert i storkvartaler langs begge sider av en sentral akse, Allmenningen. Allmenningen er området samlingspunkt, dels et bymessig torgområde og dels et parkstrøk. Tunkvartalet er ett av disse storkvartalene og prosjektet ble tildelt Spor Arkitekter etter å ha vunnet parallelloppdrag.

Tunkvartalets bebyggelse former en halvåpen kvartalsstruktur med to frodige indre gårdstun, som forbindes til omkringliggende bystruktur gjennom åpninger i bebyggelsen. Mot Allmenningen vil bebyggelsen ha noe næring i 1.etasje, mens resten av kvartalet vil bestå av boliger og felleslokaler. Samlet får kvartalet ca. 380 boliger (107 leiligheter, 40-90 m² i BT1).

Bygningsvolumene har en stram hovedform, med trappende og variert gesimshøyde. Orienteringen til bebyggelsen gir gode lysforhold på flere sider og i begge tun. Bygningsvolumene brytes opp ved å skape sprang i fasader og høyder, samt variasjon i materialbruk med tegl som hovedmateriale. Fargeskalaen spenner fra klassisk rød til mørk tegl. Inngangsparti, trappeoppgang og fasade ut mot takterrasse markeres med varme rustbrune fasadeplater i cortenstål. Et levende materiale som vil bidra til å gi fasadene liv.

De to tunene etableres med hver sin særegne karakter, formet som gode uformelle møteplasser, ikke bare for beboere i Tunkvartalet, men også nærmiljøet. Vestre tun (Tun 1) er tenkt som et frodig grønt hagelandskap med felleshus, bærbusker og frukttrær. Østre tun (Tun 2) henvender seg mot et urbant område og etableres som et frodig urbant parklandskap som knyttes til den nærliggende allmenningen. To større portrom i Hus C forbinder de to tunene og bidrar til et sammenhengende byrom. Boligene har gjennomgående inngangspartier slik at de henvender seg i både til gårdsrom og gate. Til inngangspartiene ligger også lett tilgengelige fellesrom for sykler og barnevogner.

Som en del av Tun 1, integrert i utomhusplanen plasseres et felleshus med gode romkvaliteter og varierende bruksområder. Her legges det opp til fleksible løsninger rundt en kjerne med kjøkken og våtrom. Hovedrommet kan være både selskapslokale, veksthus, aktivitetsrom og en forlengelse av uterommet når været tillater det. Et organisert og aktivt gårdsrom vil ikke bare gi en økt boligkvalitet for beboere av Tunkvartalet, men vil også være med å påvirke miljøet rundt.