Nedre Skøyen vei 24-26

1/

  • Status: Pågående (planforslag innsendt)
  • Type: Plan, detaljregulering
  • Sted: Skøyen, Oslo
  • Formål: Bolig, friområde
  • Størrelse: 9,9 daa, boligformål 7,6 daa
  • Boligareal: 16.500 m² BRA, 190 leiligheter
  • Oppdragsgiver: Nordr Norge AS
  • Illustrasjon: Spor Arkitekter, Grindaker

Planforslaget skal bidra til at målene i Områdereguleringen for Skøyen oppnås gjennom en bymessig utvikling med variert boligtilbud, hensynta eksisterende nabolag, fokusere på grønn mobilitet og tilgjengelige byrom, møteplasser og elvelandskap. Området avgrenses av friområde med Hoffselva i nord og vest, nye Hoff skole, Hoff park, ny gangvei (er under planlegging) i sør og Skøyen Terrasse i øst. Plangrepet er utformet med 3 boligrekker, orientert øst-vest, anlagt rundt et gårdsrom og åpner seg mot sørvest og elvelandskapet.

Bebyggelsen varierer i høyde fra 5 til 8 etasjer og synker mot øst for å hensynta nabober og i sørvest mot Hoff park. Volumene er bygget opp med ulike høyder, bredder og dybder for å skape variasjon, særpreg og bryte opp fasaderekkene. Det gir også ulike romforløp i gårdsrommet og for takhager med ulik plassering, størrelse og karakter. Generøse portrom i alle bygg åpner prosjektet mot omgivelsene. Dette ivaretar kontakt og sikrer gjennomgang fra elvelandskapet og inn til hagen. Det skapes inn- og utsyn og forbindelseslinjer både visuelt og fysisk. Det legges til rette for snarveier gjennom gårdsrommet. De nye boligene får gode solforhold samtidig som forholdene endres lite for omkringliggende bebyggelse.

Elvekanten berøres i minst mulig grad og skal fortsatt fremstå organisk og naturlig. Overgangssone mellom boligprosjektet og friområdet med turveien utformes med regnbed for håndtering av overvann.