Lørenskog [Felt B4]

1/

  • Status: Pågående
  • Type: Plan
  • Sted: Ødegården, Lørenskog
  • Formål: Bolig, friområder, turdrag, grøntstruktur
  • Størrelse: 14,2 daa, boligformål 12 daa
  • Boligareal: ca. 12 000 m² BRA
  • Antall boenheter: ca. 130 leiligheter
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig ASA
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter, LARK Landskap, EVE Images

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse og grøntstruktur i tråd med formål i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan. Felt B4 utvides noe utover det arealet som er fastsatt i KDP, noe som forutsettes å skje innenfor den samlede rammen av areal til boligformål i kommunedelplanen.

Felt B4 ligger i et urbant utviklingsområde med direkte forbindelser til skog og natur. Prosjektet gjenspeiler dette i sin oppbygging og materialbruk ved at det tydeliggjør disse to ytterpunktene og binder dem sammen: stramme former i kontrast til organisk natur.

Grøntaksen som er fastsatt i kommunedelplanen, integreres i planen og vil gi området en naturlig forbindelse mot Marka. Det vil i det videre planarbeidet også bli sett på stiforbindelser mot grønndraget langs Svarttjernbekken og mot skihallen.

Feltet vil inneholde vanlige selveierboliger, samt boliger med Selvaag sitt Plussbolig-konsept med tilgang til et serviceområde med bemannet resepsjon, lobby, gjesterom, treningsrom, møterom, selskapsrom og kjøkken. Serviceområdet skal betjenes av en heltidsansatt vert som hjelper med store og små tjenester.