Lørenskog [B14, B2, B3 og B5]

1/

  • Periode: 2016-2018
  • Status: Vedtatt
  • Type: Plan, detaljregulering
  • Sted: Ødegården, Lørenskog
  • Formål: Bolig, vei, friområde, turdrag, infrastruktur
  • Størrelse: 34,9 daa, boligformål 17,6 daa
  • Antall boenheter: ca. 210 boliger
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig ASA
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter, Asplan Viak, EVE Images

Planforslag bygger på en videreutvikling av Ødegården som en del av Lørenskog stasjonsby. Planen legger opp til blokkbebyggelse i 4 og 5 etasjer med ett unntak i felt B14, der noe av bebyggelsen har 6 synlige etasjer mot sør. Planen omfatter videre tilstøtende grøntstruktur med offentlig turvei og veg med fortau og gang- og sykkelveg langs byggefeltene.