Bekkestua sør

1/

  • Status: Antatt avsluttende planvedtak i kommunestyret 1. halvår 2018
  • Type: Områderegulering | Bolig | Barnehage
  • Sted: Bekkestua, Bærum
  • Størrelse: 32 daa
  • Oppdragsgiver: Bekkestua Utvikling AS
  • Samarbeid: Bekkestua Sør AS | Bekkestua Utvikling AS | Bærum kommune Eiendom
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter

Spor Arkitekter ble i 2012 kontaktet av Bekkestua sør for å utarbeide et innspill til kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen var at tidligere avsatt areal til en ny hovedveiforbindelse over eiendommen kunne erstattes med tunnel for Gjønnesdiagonalen under eiendommene, som en del av planen for ny E18. I revidert kommuneplan 2015-2030 ble arealet avsatt til fremtidig boligområde i samsvar med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Bærum kommunes arealstrategi er å legge fremtidig utvikling langs kollektivtransportlinjene og til knutepunkter. Bekkestua ble utpekt som et område med bymessig utbygging med høy tetthet. Dette er fulgt opp gjennom Planprogram for Bekkestua sør av 19.12.2016. Eierne gjennomførte vinteren 2017 parallelle mulighetsstudier med tre arkitektfirmaer for å belyse de muligheter som området gir for utnytting, både med høy tetthet i blokkbebyggelse og alternativt med innslag av tett småhusbebyggelse. Det skal innarbeides en park/balløkke i planområdet til allmenn bruk.

Som en del av prosjektet er det gjennomført et åpent informasjonsmøte med idéverksted og medvirkningsmøter med naboene.