Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Klevfos industrimuseum og Munchsenteret, Løten

24. august 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger. Aktuelle arealformål er kulturinstitusjon (museum, galleri), blå/grønnstruktur, park, friområde, turdrag, parkering, veg, gang- og sykkelveg, avkjørsel og evt. bolig. Endelig planavgrensning blir avklart som del av arbeidet. Forslagsstiller er Anno museum.

Ekstra informasjon finner du vedlagt under i samledokumentet kalt Referat oppstartsmøte, Planinitiativ og Varsel om oppstart av planarbeid. Informasjon finnes også på www.loten.kommune.no.

Innspill sendes innen 16.09.2022 til: Spor Arkitekter v/ aashild.mariussen@spor.no