Oppstart av planarbeid Mortensrud felt 16, Mortensrud

04. juni 2018

Planområdet har stort potensial for flere boliger rundt et kollektivknutepunkt. Planforslaget utarbeides i tråd med føringene i forslag for planprogram for Mortensrud og veiledende plan for offentlig rom (VPOR). Detaljreguleringen omfatter også grøntdraget i nord, utvidelse av Jettegryta barnehage, omlegging av Gamle Bygdevei og oppgradering av deler av Mortensrudveien inkl. ny rundkjøring ved Helga Vaneks vei og broen over T-bane i vest.