Oppstart av detaljregulering Lilleakerveien 4f i Oslo

28. august 2017

Mustad Eiendom ønsker å endre gjeldende regulering for området som er vist i kartskissen. Området ligger ved Lysakerelva, nær Lysaker stasjon.

Planområdet er i dag regulert til bolig, kontor og forretning. I endringsforslaget vil det bli vurdert noe økning i tomteutnyttelse og maks. tillatt høyde. Tomtens egnethet for boliger skal også vurderes nærmere.